Családpedagógia, család-óra®

„Boldogabb családokért!”®
Családi Életre Nevelés CSÉN program

A „Boldogabb családokért!”® CSÉN program Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes védjegyoltalma alatt áll, melynek jogszerű használatára engedélyt kapott nonprofit szervezetünk, és így bekapcsolódunk a 30 évre visszatekintő családpedagógiai tevékenységbe. Tekintse meg rövid bemutatkozó prezentációnkat és kisfilmünket!

2023-ban megjelent egy összefoglaló tanulámány a Programról, A Jövőre Hangolva címmel, mely itt olvasható. 

Családi életre nevelő foglalkozásaink színtere legtöbbször az általános- és középiskola tanrend szerint megvalósuló, témába illő tan- illetve osztályfőnöki órája, egyházi és civil kisközösségek, nagycsaládosok, szülői csoportok, szakmai ön- és továbbképzőkörök rendezvénye. Iskolai munka esetén elvállalunk egész napos tanítás nélküli projektnapok lebonyolítását, illetve hosszabb együttműködés keretén belül akár több hónapon vagy éven át is kísérhetjük az osztályokat az osztályfőnökkel való egyeztetés szerint (havi 1 alkalommal) megtartott foglalkozások keretén belül.

Preventív jellegű család- és egészségpedagógiai, ismeretterjesztő és készségfejlesztő munkát végzünk. Szakmai csapatunk tagjai között mentálhigiénés szakemberek, életvezetési tanácsadók, dráma- és gyógypedagógusok, pszichodráma vezető, dietetikus, védőnők, MFM-Projekt Ciklus-show® és Titkos Küldetés® foglalkozásvezetők tevékenykednek.

Interaktív foglalkozásainkon két szakember van jelen, hogy a gyerekekre több figyelem jusson, és adott esetben a csoportbontás is megoldható legyen. A foglalkozás nem a hagyományos tanár-diák viszony szerint zajlik, a foglalkozásvezetők a diákokat partnernek tekintik. A program gyakorlatorientált, a nem formális pedagógia eszköztárával dolgozik. A közösen végzett gyakorlatok, játékok, drámapedagógiai elemek segítik a gyerekek bevonódását, az egyes témák élményszerű feldolgozását. Az órán „nincsenek jó és rossz válaszok”, amit mindig hangsúlyozunk is a gyerekeknek. A közös munka, beszélgetés során a különböző véleményeket, gondolatokat meghallgatva születnek meg a válaszok a „miértekre” és a „hogyanokra”.

Célunk, hogy gondolkodásra, személyes döntésekre serkentsük a gyerekeket, és ehhez eszközöket adjunk. Így tudjuk támogatni őket abban, hogy ne vegyék át automatikusan a fogyasztói társadalom diktálta értékeket, hanem elgondolkozzanak saját értékrendjükön, saját kapcsolataikon és ezekért felelősen tenni is tudjanak.

Témaköreink igazodnak a Nemzeti Alaptanterv (NAT) családi életre nevelés ún. CSÉN-óráinak kerettantervi anyagához, melynek kidolgozásában társaságunk vezető szakemberei is aktívan részt vettek. A „Boldogabb családokért”® CSÉN program jelenti a CSÉN munka alapját. Az adott korosztályhoz és a jelenlévők érdeklődéséhez alakítva igyekeznek felölelni a családhoz és egészséghez kapcsolódó kérdésköröket, a teljesség igénye nélkül;

 1. Család
  családtípusok, családon belüli kommunikáció, szeretetnyelvek; családi szerepek-sztereotípiák, munkamegosztás; nevelési stílusok és hatásuk a gyermeki személyiségre; személyiségfejlődés

 2. Társas kapcsolatok-kommunikáció-konfliktuskezelés
  közösség/csoport, kapcsolatépítés és kiközösítés, együttműködő és asszertív kommunikáció, illetve erőszakmentes konfliktuskezelési technikák, készségek

 3. Jellem és értékrend
  alapvető emberi értékek, tradíciók, vallás, példaképek, egészséges személyiség (ideálok és normák), életvezetési készségek (felelősségvállalás –döntés – célkitűzés – önkontroll)

 4. Önismeret, érzelmi intelligencia
  önértékelés, önbecsülés növelése, személyiségtípusok; énkép, hitek-tévhitek, saját és mások érzéseinek felismerése, kifejezése, empátiás és szociális készségek,

 5. Nemiség-ffi/női identitás-szexualitás-párkapcsolatok
  genetikai nemnek megfelelő nemi identitás megerősítése; korszerű, életkorhoz igazodó, az emberi személy méltóságának tiszteletén alapuló fel-világosítás, párkapcsolati formák, elkötelezett párkapcsolat és szexualitás, AB –AIDS ill. egyéb szex. úton terjedő fertőző betegségek prevenciója, családtervezési formák (mesterséges és természetes módszerek)

 6. Veszélyek és devianciák, döntéshelyzetek
  az egészség, mint érték, egészséges életmód, életrend; étkezési zavarok, káros szenvedélyek prevenciója (szerismeret, önismeret, nemet mondani tudás, egyéb szociális készségek fejlesztése), deviáns közösségek, magatartásformák; csoportnyomásnak való ellenállás, bántalmazás, bűnelkövetés (családon belül, iskolai, egyéb közösségekben)

 7. Változások, azok következményei és kezelésük
  emberi élet fordulópontjai (serdülőkor, pályaválasztás, házasság, gyermek születése, testvér érkezése, betegség, válás stb.); veszteség, halál-gyász- gyászmunka

Együttműködési feltételek

Felkérés esetén az adott intézmény igénye szerinti, egyedi foglalkozásterveket alakítunk ki. A foglalkozások díját egyeztetéssel a megbízás feltételei alapján, távolság, létszám, tömbösítés függvényében közös konszenzussal alakítjuk ki. A gyermekekkel való foglalkozásokra – főként iskolai keretek között – az alábbi óradíj az irányadó: Család-óra megtartásának alapdíja 7 000 Ft/tanácsadó/tanóra (az órákat 2 tanácsadó vezeti).

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha érdeklődik foglalkozásaink iránt!

100%-ban biztonságos adományozás Barionnal