BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés Program Kompetenciafejlesztő, Közösségépítő, Kiégésmegelőző Képzés

Szervező neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapító neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapítási engedély szám: 326/10/2022

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2027.09.06.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002023

Foglalkozási órák száma: 30

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja: Oktatási, illetve azokhoz kapcsolódó intézményekben dolgozó szakemberek ismerkedjenek meg a munkahelyi kollektíva közösségé formálását, a benne dolgozók szakmai kibontakozását segítő és gátló tényezőkkel, a kiégés folyamatával és megelőzésével/lehetséges kezelési módokkal. Fejlődjenek szociális kompetenciáikban és készségeikben, melyek segítséget jelentenek a pozitív kommunikáció és konfliktuskezelés hatékony megvalósításában, az intézményben működő kollektíva egységének erősítésében és a szakmai kiégés megelőzésében.

A program tartalmának rövid ismertetése: A ”BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés (CSÉN) Program Kompetenciafejlesztő, Közösségépítő, Kiégésmegelőző Képzés célja az oktatási, illetve azokhoz kapcsolódó intézményekben dolgozó szakemberek ismerkedjenek meg a munkahelyi kollektíva közösségé formálását,
a benne dolgozók szakmai kibontakozását segítő és gátló tényezőkkel, a kiégés folyamatával és megelőzésével/lehetséges kezelési módokkal. Továbbá, hogy fejlődjenek szociális kompetenciáikban és készségeikben, melyek segítséget jelentenek az erőszakmentes kommunikáció és konfliktuskezelés hatékony megvalósításában, az intézményben működő kollektíva egységének erősítésében és a szakmai kiégés megelőzésében.

A képzés tematikája:

– Személyes kompetenciák fejlesztése (10 tanóra):
Bevezetés, csapatépítés, Érték – értékrend – értékesség tudatosítása, Önismeret
– Szociális kompetenciák fejlesztése (10 tanóra):
Ön- és társismeret, Személyiségtípusok, Kiégésprevenció, Érzelmek, Előítéletek
– Kommunikációs-konfliktuskezelési kompetenciák fejlesztése (10 tanóra):
Erőszakmentes kommunikáció és konfliktuskezelés, Asszertivitás, Reaktív-
Proaktív viselkedésformák

Alkalmazott módszerek:

 • 90% feletti interaktív, gyakorlati, saját élmény alapú szemináriumi csoportmunka az interakcióra, nondirektivitásra, dráma- és élmény-, valamint konstruktív
  pedagógiai módszerekre alapozva a ”BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® CSÉN
  Program szemléletmódja és eszközrendszere segítségével.
 • a jelenléti/kontaktórás képzés online formában is megvalósítható.

Az előírt tartalmi követelmények:

A résztvevőktől a foglalkozás végére elvárható, hogy

 • ismerjék a Program készségfejlesztéshez szükséges családbarát, diák- és munkatársközpontú, partnerségre épülő szemléletmódját, a közösségformálás lehetőségeit és eszközeit, a szakmai kibontakozást segítő és gátló tényezőket, a kiégés folyamatát és megelőzését/lehetséges kezelési módjait.
 • legyenek képesek reflektálni saját személyes- és szociális kompetenciáikra.
 • ismerjék az asszertív magatartás, az erőszakmentes kommunikáció, illetve konfliktuskezelés eszközeit.
 • alkalmazni tudják az új ismereteket és szerzett/elmélyített kompetenciákat csoportmunka során a kollektíva egységének erősítésére és a szakmai kiégés megelőzésére, szükség esetén lehetséges kezelési módok felkutatására.
 • legyenek képesek a Program fő témaköreit folyamatban feldolgozni: egymásra épülő foglalkozások láncolatát megalkotni (tanmenet jelleggel a kitűzött pedagógiai célnak megfelelően).
 • mindezen ismereteket egy választott csoportra szabva alkalmazzák, figyelembe véve a célcsoport adottságait (pl. életkor, érdeklődés, igény, a csoport egyéb sajátosságai: pl. dinamika, összetétel). Ez jelenjen meg a CSÉN foglalkozások tervezésében a záródolgozat keretein belül.

Az ismeretek számonkérésének módja: A képzés záró ellenőrzési módja egy összegző gyakorlat ún. záró-értékelő csoportmunka, valamint a hozzá kapcsolódó reflektált szóbeli prezentáció.

Az összegző gyakorlat során a résztvevők kiscsoportokban, közösen dolgoznak fel egy előre megírt munkahelyi szituációt megadott szempontok alapján, és megoldási akciótervet dolgoznak ki.

Az értékelés egy reflektív szóbeli összegzés, melyben a kiscsoportok egymás prezentációjára adnak visszajelzést. Mindez a továbbképzésvezetők irányításával és valamennyi csoporttag bevonásával történik.

Az értékelés szempontja, hogy az adott csoport által prezentált esetfeldolgozásban, a megoldási akcióterv kidolgozásában mennyire érvényesülnek a képzés során bemutatott ismeretek, kompetenciaelemek.

A jelentkezés feltételei:

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó szakképzettséggel rendelkezők. A továbbképzésbe bekapcsolódhatnak az oktatási és nevelési munkát közvetlenül segítő munkakörökben dolgozók is.
 • megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.
 • egyéb, éspedig: nincs.

Javasolt munkakörök: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Konduktor, Logopédus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Szakoktató, gyakorlati oktató, Fejlesztõ pedagógus

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Rendszergazda, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? Nem jellemző

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez? Nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A továbbképzés várhatóan egymást követő 3 munkanapon, vagy a jelentkező nevelőtestületek igénye alapján meghatározott napokon 8-17h-ig valósul meg.

Részvételi díj összege: 45 000,- Ft

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, étkezés, terembérlet, esetlegesen szállás.

Sikeresen lezárult képzések minőségbiztosítási kérdőíveinek összegzései:

2023. december