„BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program akkreditált Gyakorlati Továbbképzése

A továbbképzés megnevezése:

BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”®
Családi Életre Nevelés Program
Gyakorlati Továbbképzés

Szervező neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapító neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapítási engedély szám: 589/8/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 10. 12.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002023

Foglalkozási órák száma: 60

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja: „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés (továbbiakban CSÉN) Program (továbbiakban Program) Gyakorlati Továbbképzés célja, hogy a résztvevő:

 • elmélyítse a Program alapképzésén megszerzett tudását,
 • segítséget kapjon egyedi CSÉN foglalkozások tanmeneteinek, óravázlatainak elkészítéséhez, gyakorlati megvalósításához
 • kapjon kitekintést a családi életre nevelés területét érintő nemzetközi trendekre
 • e-mentor személyes kísérésével
  • váljon képessé a CSÉN foglalkozások folyamatát átlátni, az általa vezetett csoport fejlesztési irányait meghatározni
  • váljon képessé arra, hogy reflektáljon saját elméleti-gyakorlati felkészültségére, fejlesztendő területeire,
  • kapjon támogatást szakmai fejlődéséhez

A program tartalmának rövid ismertetése: Program Gyakorlati Továbbképzésének célja, hogy a résztvevő elmélyítse a Program Módszertani Alapképzésén megszerzett tudását, és a 2 tanév alatt zajló munkában a CSÉN foglalkozásvezetői gyakorlatát fejlessze. Ehhez nyújt speciális lehetőséget a továbbképzés formája, mely ún. folyamatba ágyazott továbbképzési program: egyszerre biztosítja a kontakt alkalmakon, azaz CSÉN szakmai napokon kiemelt CSÉN témákban való szakmai elmélyülést, valamint egy e-mentor CSÉN tanácsadó személyes kísérésével a tanultak gyakorlatba való átültetéséhez szükséges egyéni tapasztalatszerzést és a CSÉN munkában való szakmai fejlődést.

A képzés tematikája:

Kontakt alkalmak, azaz 4 CSÉN szakmai nap:

 • CSÉN órák attitűdje, valamint a témák és módszerek integrálási lehetősége közismereti tárgyakba, közösségfejlesztés, ön-társismeret
 • Család belső világa, párkapcsolati fejlődés, nemiség-szexualitás-intimitás serdülőkorban, nemzetközi kitekintések más CSÉN kezdeményezésekre
 • Erőszakmentes kommunikáció és konfliktuskezelés-készségfejlesztés témakörökben (kapcsolódva a CSÉN Módszertani Alapképzés tananyagához, a tanult ismeretek elmélyítése, gyakorlati megközelítés)
 • Záró alkalom a CSÉN gyakorlatában, egyéni szakmai munkában szerzett tapasztalatok reflektív megosztására

Egyéni gyakorlati munka (nem csoportos/kontakt alkalmak) a szakmai napok közé iktatva:

 • 9 alkalmas (18 tanórás) éves tanmenet és hozzá kapcsolódó óravázlatok elkészítése és gyakorlatban történő megvalósítása a résztvevő saját, iskolai csoportjában
 • Család-órán® történő hospitálás
 • Bemutató CSÉN óra megtartása és személyes konzultáció az e-mentorral.

(A bemutató óra feltételeit: helyszín, csoport, a foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, segédanyagok, stb. a résztvevő biztosítja.)

Alkalmazott módszerek:

A képzés 100%-ban gyakorlati jellegű, egyfelől interaktív, gyakorlati, saját élmény alapú szemináriumi csoportmunka (38 óra), másfelől személyre szabott egyéni kísérés, támogatás a CSÉN órák gyakorlatának elmélyítésében (22 óra)

Az előírt tartalmi követelmények: A foglalkozás végére elvárható, hogy a résztvevő

 • tegyen szert komplex tudásra az alapképzésen elsajátított szakmai tartalmak és a továbbképzés anyagának integrálásával.
 • legyen képes CSÉN kerettantervi témák (különösen a továbbképzés szakmai napjain tárgyalt) minél szélesebb körű altémákra való bontására, ehhez önálló, teljes tanévet átívelő, a célcsoport adottságainak, sajátosságainak megfelelő tanmenet és hozzá tartozó óravázlatok elkészítésére.
 • megfelelően alkalmazza a gyakorlatban is az interakcióra, konstruktív pedagógiai módszerekre, non-direktivitásra alapozó módszertani elemeket, valamint a készségfejlesztéshez szükséges diákközpontú, partnerségre, a nem formális tanulás elemeire épülő, családbarát szemléletmódot támogató módszereket, munkaformákat.
 • legyen képes reflektálni saját és mások által vezetett foglalkozásokra, meglátni az erősségeket, felismerni és meghatározni a fejlesztendő területeket.

Az ismeretek számonkérésének módja:

 • Záródolgozat keretében megírt reflektív jellegű egyéni szakmai összefoglaló, mely az utolsó szakmai napon rövid prezentáció formájában bemutatásra kerül. A dolgozat megléte a képzés sikeres teljesítésének feltétele, reflexiós jellege miatt nem kerül értékelésre. Minősítése megfelelt/nem felelt meg.
 • Köztes írásbeli feladatok (éves tanmenet és a hozzá tartozó reflektált óravázlatok), és a
 • Köztes gyakorlati bemutató CSÉN óra eredménye határozza meg a tanúsítványba kerülő minősítést.

Záródolgozat tartalmi követelményei:

 • a résztvevő számára tanulságos CSÉN órarészlet rövid összefoglalása, értékelése;
 • a résztvevő általános tapasztalata a CSÉN gyakorlatáról és hatásáról a közösségben
 • a résztvevő reflexiója arra vonatkozóan, mit lát szakmai fejlődésnek a CSÉN munka gyakorlatában

Formai követelmények: Minimum 1 oldal A4-es terjedelem, Times New Roman, 12-es betűtípus, másfeles sortáv, sorkizárt, 2,5 cm-es margó. (Word formátum)

Leadási határidő: az utolsó képzési napot megelőző 30 (harminc) naptári napon belül kell elektronikus úton eljuttatni a képzést szervező által megadott email címre.

Az értékelés szempontjai, pontozási arányok (összesen adható 100 pont):

A köztes írásbeli feladatok (összesen 70p):

 • TANMENET témáinak kiválasztása és a megfogalmazott célok és feladatok kitűzése mennyire illeszkedik
  • a „Boldogabb Családokért”® Családi Életre Nevelés programban, ill. a 2020-as NAT CSÉN kerettantervében megfogalmazottakhoz? (15p)
  • a csoport sajátosságaihoz (létszám, életkor, dinamikai jellemzők, érdeklődés, egyéb speciális adottságok) (15p)
 • ÓRATERVEK
  • az ötpilléres óraszerkezet szerint kerültek-e kidolgozásra, illetve (15p)
  • a bennük megjelenő egyedi foglalkozáselemek kellően tükrözik-e a családbarát, non-direktív, partneri viszonyra épülő konstruktív szemléletet, valamint a tanmenetben megfogalmazottakat? (25p)

A köztes gyakorlati bemutató óra (összesen 30p) során

 • a megtervezett óraszerkezetnek, a kitűzött céloknak és a csoport sajátosságainak megfelelően vezette-e a foglalkozást, (10p)
 • adekvátan alkalmazta-e a non-direktív, partneri viszonyra épülő konstruktív szemléletet segítő foglalkozáselemeket, és ezáltal tudta-e követni a csoport dinamikáját? (10p)
 • Az órát követő konzultáció során az órára vonatkozó reflexió tartalmazta-e a tanult szempontokat? (10p)

 

Az értékelés három fokozatú:

 • „kiválóan megfelelt” (90% és afölötti minősítés), „megfelelt” (60- 89% közötti minősítés), vagy „nem felelt meg” (60% alatti minősítés).
 • A 90% vagy afelett teljesítők részére (meghatározott feltételek mellett) a „Boldogabb családokért!”® Családi Életre Nevelés program metodikája szerinti „CSÉN tanácsadói” cím a Program szakmai felelőse, Hortobágyiné dr. Nagy Ágnes által kiadható. Ez a cím az alapvégzettséggel együtt a Program metodikája szerinti család-órák® megtartására és a család-óra® megnevezés használatára jogosít.

A jelentkezés feltételei:

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember).
 • megelőző szakmai gyakorlat: szükséges, éspedig: „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés programhoz kapcsolódó akkreditált módszertani alapképzésen (40 vagy 60 órás), illetve nem akkreditált módszertani bemutatón való részvétel és aktív gyakorlat a CSÉN foglalkozások vezetésében.
 • egyéb, éspedig: Saját gyakorlati feladatok elvégzéshez és a bemutató óra megtartásához a feltételeket (helyszín, csoport, a foglalkozás megtartásához szükséges eszközök, segédanyagok, stb.) a résztvevő biztosítja.

Javasolt munkakörök: Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztő pedagógus, Mentálhigiénés szakember, Hitoktató, Iskolai védőnő, Iskolai szociális segítő

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 2020-as NAT-hoz illeszkedő Családi Életre Nevelés kerettanterv

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez? 

nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: A kontaktórás alkalmak tervezetten munkanapokon 9-17h-ig, vagy 8-16h-ig (a helyszín függvényében) kerülnek megrendezésre.

Részvételi díj összege: 

– 150 000 Ft/tanév, amely a 4 félévre elosztva, részletfizetéssel is teljesíthető

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, étkezés

A Gyakorlati Továbbképzés tájékoztatójának teljes szövege innen tölthető le.