„BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program akkreditált Módszertani Alapképzése

A továbbképzés megnevezése:

BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”®
Családi Életre Nevelés program
Módszertani Alapképzés

Szervező neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapító neve: Életünk a család! Nonprofit Közhasznú Kft.

Alapítási engedély szám: 588/8/2020

Az alapítási engedély érvényességének dátuma: 2025. 10. 12.

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002023

Foglalkozási órák száma: 60

A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami

A továbbképzés célja: Alapképzés (továbbiakban Képzés) célja, hogy

 • a ”BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés (továbbiakban CSÉN) program (továbbiakban Program) részletes megismerésével a résztvevők kapjanak betekintést a családi életre nevelés gyakorlatába. Saját élmény alapján szerezzenek gyakorlati ismereteket az interakcióra, non-direktivitásra, a konstruktív-, dráma- és élménypedagógiai módszerekre alapozó módszertani elemek (tanulásszervezési formák, foglalkozáselemek) alkalmazásában.
 • a résztvevők ismerjék és tapasztalják meg a Program szemléletét, mely családbarát, diákközpontú, partnerségre, a nem formális tanulás elemeire és a kölcsönös tisztelet megadása mellett a szólás és a vélemény szabadságára épít, kerüli a minősítést, pozitív és építő jellegű, így nélkülözhetetlen a személyes-, szociális- és életvezetési kompetenciák fejlesztése során.
 • A képzést követően az átadott tananyag, az elsajátított ismeretek, a megszerzett módszertani tapasztalatok segítségével felkészülten kezdhessék meg a CSÉN témák feldolgozását a családbarát szemlélet kialakítása, közösségépítés, személyiség- és kompetenciafejlesztés, családi életre nevelés céllal.

A program tartalmának rövid ismertetése: A Program Módszertani Alapképzés célja, hogy a köznevelésben dolgozó azon szakemberek szakmai kompetenciáit, gyakorlati ismereteit és eszköztárát fejlessze, akik nyitottak a tanulók családbarát szemléletű támogatására személyiségfejlődésük, felnőtté érésük, családalapításuk, élethivatásuk felvállalásának kérdésében. Egyúttal segítséget nyújtson a képzéshez tartozó Tananyag (tanmenet- és óravázlatminták) átadásával és megismerésével a 2020-as Nemzeti Alaptanterv (NAT) CSÉN óráinak gyakorlati megvalósításában, illetve a CSÉN témák egyéb iskolai keretek közti feldolgozásában.

A képzés tematikája:

 • Program bemutatása, tematikája, foglalkozások felépítése
 • Bevezetés, hangulatteremtés a Program gyakorlatában
 • Főbb témakörök és feldolgozásuk a Program gyakorlatában I. (összesen 8 témakör)
 • Előkészület, célkitűzés, témaválasztás a Program gyakorlatában
 • Összegző gyakorlat választott csoport adottságai szerinti célkitűzés, témaválasztás, óratervezés témában az eddig szerzett ismeretek felmérésére és alkalmazására.
 • Főbb témakörök és feldolgozásuk a Program gyakorlatában II. (összesen 9 témakör)
 • Foglalkozások zárása Program gyakorlatában
 • Köztes írásbeli feladat kiscsoportos bemutatása

Alkalmazott módszerek:

 • 90% feletti interaktív, gyakorlati, saját élmény alapú szemináriumi csoportmunka
 • 10% alatti előadás, prezentáció

A résztvevők betekintést kapnak a családi életre nevelés gyakorlatába. Saját élmény alapján gyakorlati ismereteket és tapasztalatot szereznek az interakcióra, non-direktivitásra, dráma- és élmény-, valamint konstruktív pedagógiai módszerekre alapozó Program alkalmazásával kapcsolatosan, hogy felkészülten kezdhessék meg a CSÉN témák feldolgozását CSÉN órák keretében, vagy más tantárgyba ágyazottan (pl. osztályfőnöki etika, életvitel, kiscsoportos, vagy szakköri foglalkozások) a családbarát szemlélet kialakítása, közösségépítés, személyiség- és kompetenciafejlesztés, családi életre nevelés céllal.

A képzés a résztvevők záródolgozatával válik teljessé, melyben egy választott csoport számára, a csoport igényeihez, életkori sajátosságaihoz és dinamikai jellemzőihez igazodó CSÉN témakör kerül feldolgozásra (3 alkalmas tanmenetrészlet, és egy ehhez tartozó 45 perces foglalkozásterv elkészítése 3 – 5 oldal terjedelemben).

A 60% vagy afelett teljesítők részére kiadható tanúsítvány tartalmazza a „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT”® Családi Életre Nevelés program metodikája szerinti „CSÉN foglalkozásvezetői” címet is, mely az alapdiplomára épülve CSÉN foglalkozások megtartására ad jogosultságot.

Az előírt tartalmi követelmények: A résztvevőktől a foglalkozás végére elvárható, hogy

 • ismerjék a Program moduljait, a modulokhoz tartozó fő témaköröket és a Program interakcióra, konstruktív pedagógiai módszerekre, non-direktivitásra alapozó módszertani elemeit (tanulásszervezési formák, foglalkozáselemek), valamint a készségfejlesztéshez szükséges családbarát, diákközpontú, partnerségre, a nem formális tanulás elemeire épülő, családbarát szemléletmódot.
 • ismerjék a CSÉN foglalkozások tervezésének és felépítésének módját: (az egyes foglalkozások céljának definiálása igazodva a tanmenethez, ennek megfelelő foglalkozáselemek kiválasztása, foglalkozásterv készítése, a megvalósítást követően reflektálás ennek a folyamatnak az eredményességére).
 • legyenek képesek a Program fő témaköreit folyamatban feldolgozni: egymásra épülő foglalkozások láncolatát megalkotni (tanmenet jelleggel a kitűzött pedagógiai célnak megfelelően).
 • mindezen ismereteket egy választott csoportra szabva alkalmazzák, figyelembe véve a célcsoport adottságait (pl. életkor, érdeklődés, igény, a csoport egyéb sajátosságai: pl. dinamika, összetétel). Ez jelenjen meg a CSÉN foglalkozások tervezésében a záródolgozat keretein belül.

Az ismeretek számonkérésének módja: A Program Módszertani Alapképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módja egy írásban elkészített záródolgozat.

Tartalmi követelmények: A résztvevő választott korosztályú csoport számára, választott CSÉN témakör feldolgozására készítsen minimum 3 alkalmas tanmenetrészletet, és az ehhez tartozó egyik alkalom (2* 45 perc) foglalkozástervét dolgozza ki minimum 3, maximum 5 A4 oldal terjedelemben.

A záródolgozatnak tartalmaznia kell ezen kívül:

 • A választott célcsoport rövid bemutatását, a közösség fő érdeklődési területeit, és a témaválasztás indoklását. (Lehetőség szerint legyen a szakmai munkából ismert csoport konkrét, valós helyzet bemutatása, jellemzése). Maximum fél A4-es oldal terjedelem
 • A foglalkozástervhez mellékletben csatolt szemléltető anyagokat, egyéb segédanyagokat.

Formai követelmények:, Times New Roman, 12-es betűtípus, másfeles sortáv, sorkizárt, 2,5 cm-es margó.

Leadási határidő: a záródolgozatot az utolsó képzési naptól számított 30 (harminc) naptári napon belül kell elektronikus úton eljuttatni a képzést szervező által megadott email címre.

Az értékelés szempontjai, pontozási arányok (összesen adható 100 pont):

 • A záródolgozat adekvátan mutatja-e be a választott csoportot, illetve annak sajátosságait?  (25 pont)
 • A témaválasztás és a célmeghatározás jól reagál-e a célcsoport sajátosságaira (korosztály érdeklődési körére, egyéb aktuális helyzet)? (15 pont)
 • A tanmenetben a foglalkozások egymásra épülnek-e, elmélyítik-e a választott témát? (10 pont)
 • A tanmenet és a foglalkozások felépítése a Képzésen elsajátított ötpilléres szerkezetnek megfelel-e? (15 pont):

(Előkészület, foglalkozás céljának meghatározását követően,

 1. Bevezetés, megérkeztetés, keretek
 2. Ráhangolódás, motiváció
 3. Téma kibontása
 4. Zárás, érzelmi stabilizálás, visszajelzés
 5. Reflexió)
 • A választott foglalkozáselemek és feldolgozásuk szolgálják-e a kitűzött cél megvalósítását, illeszkednek-e az adott csoport jellemzőihez (életkor, dinamika stb.)? (15 pont)
 • A tanmenet és a foglalkozások tartalma a képzésen elsajátított Program módszertanának megfelelő-e (interakcióra, konstruktív pedagógiai módszerekre, non-direktivitásra alapoz, tükrözi a készségfejlesztéshez szükséges családbarát, diákközpontú, partnerségre, a nem formális tanulás elemeire épülő szemléletmódot)? (20 pont)

Az értékelés három fokozatú: „kiválóan megfelelt” (90% és afölötti minősítés), „megfelelt”

(60-89% közötti minősítés), vagy „nem felelt meg” (60% alatti minősítés).

A 60% vagy afelett teljesítők részére a tanúsítványban a „Boldogabb családokért”® jogvédett Családi Életre Nevelés program metodikája szerinti „CSÉN foglalkozásvezetői” cím kiadható. A 60% alatt teljesítő résztvevő nem felelt meg a vizsgakövetelményeknek. Ő írásbeli értékelés során kap tájékoztatást a záródolgozat hiányosságairól, részére nem állítható ki tanúsítvány.

A jelentkezés feltételei:

 • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola; Bármely szak; Bármely, a pedagógus munkakör betöltésére vonatkozó, illetve az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő szakképzettség (szociálpedagógus, fejlesztő pedagógus, hitoktató, védőnő, szociális munkás, pszichológus, mentálhigiénés szakember).
 • megelőző szakmai gyakorlat: nem szükséges.
 • egyéb, éspedig:

Javasolt munkakörök: Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Kollégiumi nevelő, Pszichológus, Szociálpedagógus, Könyvtáros tanár (tanító), Fejlesztõ pedagógus, Mentálhigiénés szakember, Hitoktató, Iskolai védőnő, Iskolai szociális segítő

Javasolt megbízások, funkciók (tevékenységek): Intézményvezető, Intézményvezető-helyettes, Diákönkormányzatot segítő pedagógus, Gyermekvédelmi felelős, Munkaközösség vezető, Osztályfőnök, Szabadidő-szervező, Gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető

A szakvizsgába történő beszámítás lehetősége: Nem jellemző

A továbbképzés kötődik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 2020-as NAT-hoz illeszkedő Családi Életre Nevelés kerettanterv

A továbbképzés ismeretanyaga kötődik-e valamely valláshoz, világnézethez? 

nem jellemző

A továbbképzés időbeni megszervezése, és a jelentkezés módja: Tervezetten munkanapokon 9- 17h-ig, vagy 8-16h-ig a helyszín függvényében.

Részvételi díj összege: 

95 000,- Ft

Részvételi díjon felüli egyéb költségek: Utazás, étkezés, esetlegesen szállás.

A Módszertani Alapképzés tájékoztatójának teljes szövege innen tölthető le.

A szerződés a képzési díj befizetésével és a képzésen való személyes megjelenéssel válik teljessé, amely a Tanúsítvány kiadásával kiadásával szűnik meg.