„VESZÉLYEK, DEVIANCIÁK, DÖNTÉSHELYZETEK”

MÓDSZERTANI BEMUTATÓ
A „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT” CSALÁDI ÉLETRE NEVELÉS PROGRAM METODIKÁJA SZERINT

A módszertani bemutató célja:
Pedagógusok és iskolai szakemberek számára drogprevenciós témában érzékenyítés, ismeretanyag-átadás, szemléletformálás és ehhez kapcsolódóan alapszintű gyakorlati tudás átadása. Hangsúlyosan azon interaktív módszerek és gyakorlati megoldások bemutatása, melyek jól használhatók a pedagógusok (osztályfőnökök) mindennapjait érintő drogprevenciós munkában. A műhelymunka során megismerkedhetnek a résztvevők a „Boldogabb családokért” iskolai programmal (ld még www.holnaphonlap.hu), kiemelten és részleteiben a „Veszélyek, devianciák, döntéshelyzetek” című modullal, amely a diákok személyiségfejlődését figyelembe véve komplex fejlesztésre törekszik. Igyekszik olyan szociális kompetenciákat, készségeket fejleszteni, ismereteket átadni, amelyek segítik a serdülők egészséges, önazonos, érett személyiséggé érését. Mindezek alapfeltételei a nemet mondani tudásnak, a kortárs közösségben való asszertív viselkedésnek, a csoportnyomásnak való ellenállásnak és az adott élethelyzetekben az alapvető emberi értékek melletti kiállásnak.

A módszertani bemutató tematikája:
Bemutatkozás, ismerkedés
Drogprevenció mibenléte, Nemzeti Drogellenes Startégia 2013-2020-ig bemutatása
Szerismeret – veszélyek – következmények
Társas kapcsolatok, közösségek szerepe, jelentősége és hatása a prevencióban
Önismeret – önértékelés – hitek /tévhitek/félelmek és a droghasználat összefüggései
Célok – jövőkép – megküzdési stratégiák – döntésképesség – nemet mondás
Műhelymunka zárása, összefoglalás, visszajelzések, értékelés

A módszertani bemutató időtartama:
28 óra, 4 munkanapra elosztva (Igény esetén 2×2 napra vagy 8 délutáni alkalomra is szétbontható a tematika.)

A módszertani bemutató metódusa:
A program módszertanát és értékrendjét tekintve összhangban áll a „Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013-2020” című 80/2013 (X.16) OGY határozattal, mely kimondja, hogy „gyújtópontjában – mintegy irányjelzőként- a tiszta tudat és józanság mint alapvető értékek, a személyes és közösségi boldogulás szerhasználat nélküli életmodellje és az egészséget alapértékként közvetítő szemléletmód” áll.
Az alább felsorolt módszerek és a később bemutatásra kerülő tematika segítséget nyújt a pedagógusoknak/szakembereknek, hogy iskolai tevékenységük során az alapvető emberi értékek a kortársak között megvitatásra és megerősítésre kerüljenek; lehetőségük nyíljon a visszautasítási technikák alkalmazásának gyakoroltatására, a nemet mondani tudás, illetve az életvezetési és személyes készségek fejlesztésére.

A szakmai műhely legfőképp a „nem formális tanulás” eszközeit használja:
A témák személyes alkalmazása és a résztvevők a saját helyzetükre lebontva elmélyíthetik az adott témakört, illetve kialakítják saját véleményüket, állásfoglalásukat.
A résztvevők bevonása a következő eszközökkel: önismereti- és személyiségprofil tesztek, vérmérséklet-tesztek, személyes fejlődési tervkészítés, páros- és csoportmunka, beszélgetés, szituációs gyakorlatok és játékok, szerepjáték módszerek, kiscsoportos feladatok és beszélgetések, vitacsoport módszerek.
Indirekt irányítás (alternatívák kidolgozása és nem a megoldás felkínálása) a csoportvezető részéről. Interaktív, csoportos feldolgozás (csoportmunka, csoportos megbeszélés, vita-visszajelzés kérése a kortársaktól). A hangsúly a saját vélemény kialakításán van.
Szükség lesz információközlésre, melynek során a foglalkozást tartó szakember rendszerezett, az aktuális kutatásokon alapuló információkat továbbítja. Ennek célja az értékteremtés, a tévhitek eloszlatása és a témával kapcsolatos tudnivalók átfogó bemutatása, melyet –a hatékonyság növelése céljából- igyekszünk a résztvevők bevonásával interaktív formában megtenni.
Mindezeken a műhelybeszélgetések témáinak elmélyítését szolgálják a figyelemfelhívó szemléltető eszközök, az egyes témákhoz illő film vetítése, irodalmi művek és történetek felolvasása és annak feldolgozása, valamint az értékek melletti személyes tanúságtétel.

Részvételről IGAZOLÁS kiadására lehetőségünk van, mely továbbképzési pont beszámítását teszi lehetővé a 277/1997. (XII.22) Kormányrendelet (3.bekezdés d.pontja) értelmében a pedagógusok 7 évenként kötelező 120 órás továbbképzésének 25%-a 30 foglalkozási óránál rövidebb, de legalább 5 órás, nem akkreditált képzések keretében is teljesíthető. Az igazolást 28h tartamú módszertani bemutatóról állítjuk ki.

Kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, ha érdeklődik foglalkozásaink iránt!